Ochrana osobných údajov

 

Oboznámenie o spracúvaní osobných údajov v spoločnosti EHCA s.r.o. pre zmluvných partnerov / návštevníkov webstránky / členov vernostného programu / záujemcov o Newsletter

Za účelom spolupráce s Vašou spoločnosťou a osobami konajúcimi v jej mene, resp. spolupráce priamo s Vami ako fyzickou osobou nepodnikateľom, spoločnosť EHCA s.r.o. (ďalej len „Prevádzkovateľ“) spracúva osobné údaje fyzických osôb. Prevádzkovateľ  pri spracúvaní osobných údajov postupuje podľa ustanovení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a podľa ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

 

V záujme splnenia zákonných povinností Vám Prevádzkovateľ poskytuje nasledovné informácie:

 

1.1 Totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa – EHCA s.r.o., so sídlom Magnezitárska 5, 040 13 Košice, IČO: 45942030. Kontakt, tel. č. +421 (55) 729 34 08, e-mail: ehca@ehca.sk

 

1.2 Účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania:

1.a) Právny základ: Plnenie zmluvy alebo vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy vykonaných na Vašu žiadosť.
    Účel:  realizácia zmluvného záväzku vrátane súvisiacej obchodnej a finančnej komunikácie
1.b) Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
    Účel: vymáhanie dlžných čiastok za dodaný tovar, služby alebo iných pohľadávok Prevádzkovateľa;
1.c) Právny základ: Ochrana práv a právom chránených záujmov Prevádzkovateľa;
    Účel: zabezpečenie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti našej webstránky pre používateľov a vedenie štatistiky; týka sa prípadov kedy navštívite naše webové sídlo na www.ehca.sk alebo našu fanstránku na facebooku
1.d) Právny základ: Oprávnený záujem Prevádzkovateľa - propagácia prevádzkovateľa / získavanie zákazníkov;
    Účel: zjednodušenie evidencie zákazníkov registráciou u Prevádzkovateľa, poskytovanie vernostných výhod.
1.e) Právny základ: Súhlas dotknutej osoby pre zasielanie noviniek (newsletter).
    Účel: zasielanie noviniek, propagovanie Prevádzkovateľa, jeho aktivít a služieb.


1.3 Spracúvané osobné údaje – na základe vyššie uvedeného spracúvame nasledujúce osobné údaje:

a) Vaše identifikačné a kontaktné údaje – meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónne číslo, adresa trvalého bydliska, oblasť záujmu, odborné zameranie, referencie,
b) údaje o produktoch, ktoré ste si zakúpili, príp. o službách, ktoré nám poskytujete, 
c) údaje z našej vzájomnej komunikácie (či už prebiehala osobne, písomne, telefonicky alebo inak),
d) platobné údaje (napr. údaj o zaplatenej alebo dlžnej čiastke, číslo účtu a pod.), iba vo vybraných prípadoch údaje o Vašej bonite a dôveryhodnosti,
e) v prípade navštívenia nášho webového sídla alebo fanstránky (facebook) – IP adresa, webové logy, cookies.

 

1.4 Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov – Vaše osobné údaje poskytujeme v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu týmto kategóriám príjemcov: 

a) našim zmluvným partnerom, s ktorými spolupracujeme pri realizáciu zmluvného vzťahu s Vami, napr. dodávateľom informačných technológií, poskytovateľom outsource-ingových služieb, poskytovateľom webhostingových služieb;
b) iným subjektom v prípadoch, kedy nám poskytnutie Vašich údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených záujmov (napr. súdom, Polícii SR a pod.).

 

1.5 Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii – sa realizuje výlučne ak navštívite našu fanstránku na sociálnej sieti Facebook. Ochrana Vašich osobných údajov je zabezpečená nakoľko spoločnosti Facebook Inc. je spoločnosťou spĺňajúcou kritériá EU – U.S. Privacy Shield (Štítu na ochranu osobných údajov  medzi EÚ a USA).

 

1.6 Doba uchovávania osobných údajov – Závisí od určeného účelu spracúvania. V prípade údajov o zmluvnej spolupráci je to maximálne 5 rokov od ukončenia spolupráce, pokiaľ neprebieha súdne či administratívne konanie v ktorom je potrebné použiť dôkazy obsahujúce Vaše osobné údaje. V prípade registrácie na našej stránke maximálne 1 rok od zrušenia registrácie. Pri spracúvaní údajov na prevádzku newslettra iba po dobu trvania Vášho súhlasu.

 

1.7 Existencia práv uplatňovaných voči prevádzkovateľovi – ako dotknutá osoba máte práva, ktoré môžete podľa svojho uváženia uplatňovať voči nám, ako Prevádzkovateľovi. Jedná sa o tieto práva:

 • Právo na prístup – môžete Prevádzkovateľa požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracovávaných osobných údajov.
 • Právo na opravu – môžete Prevádzkovateľa požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame
 • Právo na výmaz - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby vymazal Vaše osobné údaje, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1.  osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
  2. odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;
  3. vzniesli ste námietku proti tomu byť predmetom rozhodovania založeného na automatizovanom spracovaní Vašich osobných údajov a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na takéto ich spracovanie alebo ste vzniesli námietky proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu;
  4. Vaše osobné údaje boli spracované protiprávne;
  5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na Prevádzkovateľa vzťahuje;
  6. Vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.
 • Právo na obmedzenie spracovania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:
  1. Popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ mohol presnosť osobných údajov overiť;
  2. spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
  3. Prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;
  4. Vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia, dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody Prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 • Právo na prenositeľnosť údajov – v prípadoch predpokladaných Nariadením máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.
 • Právo na odvolanie súhlasu – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na súhlase, máte právo Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, na ktorý ste dali súhlas, kedykoľvek odvolať.
 • Právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa.
 • Právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

1.8 Povinnosť alebo možnosť poskytnúť osobné údaje – Pre zasielanie noviniek a reklamy máte možnosť prejaviť Váš súhlas. Nemáte povinnosť nám súhlas udeliť. Ak sa rozhodnete s nami spolupracovať, komunikovať, chcete byť členom vernostného programu alebo navštívite naše webové sídlo, je potrebné aby ste nám poskytli osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu. V opačnom prípade nebude možné realizovať s Vami komunikáciu, poskytovať Vám tovar a služby, nebude možné Vám poskytovať výhody členstva, resp. Vám nebude umožnené plnohodnotne prehliadať webové stránky. Uvedené neplatí pre spracúvanie súborov cookies, ktoré môžete v nastavení Vášho prehliadača zmeniť tak, že nebudeme tieto údaje o Vás spracúvať.

 

1.9 Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – Nevykonáva sa.

 

1.10 Iné aspekty ochrany osobných údajov – v prípade Vašich ďalších otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v podmienkach našej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať tel. č. +421 (55) 729 34 08, e-mail: ehca@ehca.sk.